[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Petice [ Správa CHKO ]

Petice týkající se nesouhlasu s plánovanou výstavbou čerpací stanice pohonných hmot, prodejnou s ubytovací kapacitou, parkovacích stání a přístupové komunikace ke CAR CITON (bývalé silo) investorů a firem ESSO s.r.o., K-elektric s.r.o. a CAR CITON s.r.o. v areálu ČD a.s., v Olomouci k. ú. Nová Ulice.

PETICE
"Nesouhlas s výstavbou čerpací stanice PHM - Olomouc Město"

TEXT PETICE:
V souladu ze zákonem č. 85/1990 Sb. O právu petičním my níže podepsaní
ve shodě s vyjádřeným stanoviskem občanů a přátel města Olomouce (t. č. s počtem hlasů 332 - podpisová akce pokračuje) a Komise městské části č.18 Olomouc západ, s přihlédnutím na stav společnosti, životního prostředí, zdraví lidu a ochrany majetku,
vyjadřujeme nesouhlas se záměrem výstavby čerpací stanice pohonných hmot a maziv, stavby prodejny s ubytovací kapacitou firmy ESSO s.r.o. a K-elektrik s.r.o., příjezdové cesty s parkovacím stáním firmy CAR CITON s.r.o., které jsou podporované Radou města Olomouce.

Petici adresujeme podle rozdělovníku a žádáme o prozkoumání skutečností uvedených v přiloženém dokumentu Důvodová zpráva k Petici "Nesouhlas s plánovanou výstavbou ČS PHM Olomouc Město":
Žádáme, aby bylo postupováno dle platných zákonů a norem ČR a Evropské unie
- Všem zastupitelům města Olomouce v čele s primátorem města
- Hejtman Olomouckého kraje - poslanec Evropského parlamentu Ing. Jan Březina
- Nejvyšší kontrolní úřad Olomouc - Územní odbor Střední Morava
- Česká inspekci životního prostředí - Praha
- Česká inspekci životního prostředí - Olomouc
- Ministerstvo životního prostředí - Praha - ministr RNDr. Libor Ambrozek
- Ministerstvo životního prostředí - Ostrava - odbor výkonu státní správy
- Kancelář veřejného ochránce práv - Brno - JUDr. O. Motejl
- ČD a.s. - Praha - generální ředitelství
- Ministerstvo dopravy - Praha - ministr Ing. Milan Šimonovský
- Ministerstvo pro místní rozvoj - Praha - ministr Ing. Jan Paroubek
- Ministerstvo vnitra - Praha - ministr Mgr. František Bublan
- Ministerstvo financí - Praha - ministr Mgr. Bohuslav Sobotka
K petici je přiložena Důvodová zpráva.

Petiční výbor ve složení
jméno příjmení bydliště podpis
PaedDr. Dana Bartoňová Litovelská 4, Olomouc ________________
Jitka Bryjová Litovelská 4, Olomouc ________________
Světla Mihulová Litovelská 6, Olomouc ________________
Martin Kettner Litovelská 14, Olomouc ________________
Jan Chladnuch Žilinská 8, Olomouc ________________
Barbora Balogová tř. Svornosti 25, Olomouc ________________
Mgr. Kamil Andree Před Lipami 9, Olomouc ________________
Pověřil zastupováním petičního výboru ve styku s adresáty petice a ve styku s orgány:
jméno příjmení bydliště podpis
Světla Mihulová Litovelská 6, Olomouc ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬________________

V Olomouci dne 15.10.2004

Důvodová zpráva
K Petici "Nesouhlas s výstavbou čerpací stanice PHM - Olomouc Město"
ze dne 15.10. 2004

Čerpací stanice PHM má být postavena v bezprostřední blízkosti středu města Olomouce
- velmi lukrativní oblast na jedné z hlavních tras města
- v oblasti bytové zástavby "BI", "BO", "SO"
- v nezáplavové oblasti
- 500 metrů od parku Čechovy sady, kde je umístěno dětské hřiště
- v blízkosti památek chráněných UNESCO

Obyvatelé města Olomouce prvotní informace o umístění čerpací stanice pohonných hmot a maziv firmy ESSO s.r.o. (dále jen ČS PHM) na ulici Litovelská, získali až od Komise městské části č. 18 - Olomouc - západ, teprve začátkem října r. 2004!
Rada města Olomouce (dále jen RMO) však o plánovaném záměru jedná již 5 let, jak uvedl p. Jiří Kučera (jeden z investorů).
Podle informací petičního výboru RMO projednávala záležitost výstavby čerpací stanice PHM mimo jiné i 13.5.2003, 24.6.2003 a 6.4.2004.

Ze zpráv Rady města Olomouce vybíráme:
- Předkladatel - náměstek primátora Ing. Czmero Jaromír doporučuje RMO deklarovat zájem řešit celou lokalitu změnou územního plánu (ÚPnSÚ) v usnesení, ve prospěch aktivit navrhovaných investory a řešila by lokalitu komplexně včetně všech souvislostí, (investoři K-elektric s.r.o., ESSO spol. s r.o., CAR CITON s.r.o.).

A to i přes skutečnost, že firma K-elektric, která je jedna ze tří firem podílejících se na výstavbě ČS PHM, byla v r. 1994 zkolaudována jako kanceláře, prodejní sklad a sklad se sociálním zázemím a slouží jako prodej kabelů a příslušenství. Tato funkce však dnes již není v souladu s platnými regulativy pro plochu "SO", objekt K-elektric není stavbou s přípustnou funkcí a daném území.
- Projednání Komise městské části č. 18 - Olomouc západ se neuskutečňuje, jak je požadováno v předkládaných materiálech - ze dne 24.6.2003, ale je odsunuto až na 31.8.2004!
- V záznamu z jednání ze dne 6.4.2004 je uvedeno, že z hlediska územního plánu se jedná o aktivity v této lokalitě výjimečně přípustné.
Odbor koncepce a rozvoje MMO se dle předneseného stanoviska nebude v územním řízení vyjadřovat k zamýšleným aktivitám záporně.
- Byl vystaven předběžný souhlas s průběhem navržené stavební čáry při ulici Litovelská (záznam jednání 6.4.2004).
- 20.6.2003 Ing. Czmero jednal s vrchním přednostou SDC Olomouc Dr. Jöhnem, který zmínil možnost využití pozemků v majetku ČD a.s. pro potřebu pomocné úvratě pro tzv. lehké tramvaje, které by obsluhovaly trať do Horky nad Moravou.
Druhá možnost je prodej pozemků za nejvyšší možnou částku.
Povolení prodeje pozemků ve vlastnictví ČD a.s. však bylo v době tohoto jednání (20.6.2003) pozastaveno do odvolání.
Bylo náhodou toto pozastavení povolení prodeje pozemků ČD a.s. zrušeno?
A to následně tři dny (14.10.2004 po proběhlé schůzi Komise městské části č. 18 - Olomouc západ, v prostorách radnice MO za přítomnosti tisku, kde byl vyjádřen nesouhlas s výstavbou ČS PHM, jak komise, tak občanů?
- Z toho vyplývá, že firma ESSO s.r.o. a CAR CITON s.r.o., která má o pozemky ČD a.s. zájem, vyvine maximální úsilí pro uskutečnění svého záměru výstavby čerpací stanice PHM, přístupové cesty pro kamiony a parkovacích stání, proti vůli občanů, životnímu prostředí i normám Evropské unie.

TOTO JSOU SKUTEČNOSTI, I PŘES STANOVISKO STAVEBNÍHO ODBORU "Interní zdělení" č. j. SÚ/43/2003/Hy ze dne 17.6.2003 kde je mimo jiné uvedeno:

- Dle stanoviska stavebního odboru není záměr čerpací stanice PHM v souladu s platným územním plánem (ÚpnSÚ) Olomouc.
- Stavební odbor zastává názor, že jde o velmi problematické místo, neboť uvažovaná stavba má být umístěna v těsném sousedství i naproti bytové zástavby Litovelské ulice, parkovací místa za prodejnou dokonce přiléhají až k plotu zahrady koncového řadového domu Litovelská 4.
- Stavební odbor zdůrazňuje, že zůstává potřeba souladu stavby s územním plánem, protože není splněn regulativ "SO" územního plánu - komplex s jinou přípustnou funkcí.
Vysvětlivka: jako komplex s jinou přípustnou funkcí je v tomto případě třemi investory (K-elektric, ESSO a CAR CITON) zamýšlena výstavba maloobchodní prodejny s ubytováním v horním podlaží a příjezdová cesta s parkovacím stáním.
Otázka: proč budovat další prodejnu, která je v areálu firmy K-elektric s.r.o. již od roku 1994, a pro koho se buduje ubytovna (2 místnosti se soc. zázemím), když v tomto vybudovaném komplexu mají vzniknout 2 pracovní místa pro místní obyvatele!
- Ubytovací kapacita tedy může sloužit pro řidiče kamionové dopravy firmy CAR CITON s.r.o. (kteří parkují t.č. na Litovelské ulici - viz. Příloha č. 3).
- Ve vybudovaném komplexu čerpací stanice PHM s občerstvením (24 hod. provoz) má vzniknout 16 pracovních míst. Ale nikde není uvedeno, o kolik pracovních míst přijdou majitelé a provozovatelé již fungujících restaurací a prodejen na a při ulici Litovelská, kterých je v současné době minimálně 10!
- Tento projekt má být dotován z fondů Evropské unie (jak uvedl investor projektu K-elektric dne 11.10.2004)

OBČANÉ SE PTAJÍ: 1) Koho dotuje Evropská unie?
2) Komu tato dotace prospěje?

OBČANÉ JSOU TĚMITO SKUTEČNOSTMI POBOUŘENI A ZNEPOKOJENI
A ŽÁDAJÍ Radu Města Olomouce

- ž. o revokaci všech usnesení RMO souvisejících se záměrem výstavby čerpací stanice PHM s celým komplexem v průběhu 5 let zpětně!
- ž. o zveřejnění jmen všech zastupitelů, kteří hlasovali ve prospěch výstavby čerpací stanice PHM a s ní souvisejícím komplexem s jinou přípustnou funkcí.
- ž. o zveřejnění všech jmen osob, které povolili prodej parc. č. 809/11; 809/12; 1127; 2110; 2029 firmě K- elektric s.r.o., bez zřízení přístupové cesty formou věcného břemene, která slouží jako jediná přístupová cesta k pozemkům majetku města Olomouce par. č. 444/6 a 444/2 (v pronájmu K-elektric s.r.o.).
- ž., aby RMO zveřejnila v Radničních listech (informační zpravodaj MO) své záměry, týkající se tak závažných rozhodnutí, dříve než je učiní, obzvláště pokud se jedná např. o změnu územního plánu (ÚPnSÚ), který byl již mnohokrát ve prospěch různých společností, ne však občanů změněn.
- ž. o zveřejnění územního plánu (ÚPnSÚ) v Radničních listech (informační zpravodaj města Olomouce) do roku 2002 a současným ÚPnSÚ - tedy k říjnu 2004 v celé lokalitě Olomouc západ, a pokud došlo ke změně ÚPnSÚ, žádají o revokaci takovéto změny.

- ž. o obnovu jednání s ČD a.s., ve smyslu využití parcely majetku ČD a.s. souvisejících s řešením využití plochy při ulici Litovelská ve smyslu spolupráce, pronájmu, směně, odprodeje nebo jiným využitím.
- ž., aby ekologie a čistota ovzduší byla v souladu se zákony a směrnicemi ČR a Evropské unie, ve smyslu ochrany zdraví, životního prostředí a majetku.
- ž. prozkoumání povolení provozu stavby K-elektric s.r.o. na Litovelské ulici v Olomouci, která není stavbou s přípustnou funkcí pro plochu "SO" v daném území.
- ž. o prozkoumání dotace z fondů Evropské unie pro technický rozvoj a počet pracovních míst v částce 50.000.000,- Kč, ve prospěch výstavby čerpací stanice PHM. Jak uvedl jednatel firmy K-elektric s.r.o. na schůzi KMČ č. 18 Olomouc, dne 11.10.2004.
- ž., aby RMO umožnila přítomnost celého petičního výboru při každém jednání RMO v souvislosti s využitím plochy v majetku ČD a.s., K-elektric s.r.o. a města Olomouce při ulici Litovelská. A také celé lokality Olomouc západ. A současně, aby jim byla předána podrobná kopie záznamu z tohoto jednání, včetně zpráv týkajících se území Olomouc západ. Aby tento petiční výbor, byl písemně vyrozuměn minimálně 7 dní předem o datu, hodině a místu konání jednání RMO v uvedené záležitosti.

OBČANÉ SE OBÁVAJÍ

- o. zhoršení životních podmínek v již tak přetížené lokalitě (hlukem, vibracemi, emisemi, prachem atd.) výstavbou čerpací stanice PHM (s 24 hodinovým provozem) a celým komplexem plánované výstavby.
- o., že bude zhoršen již tak nebezpečný přechod pro chodce k mateřské školce, dětskému hřišti, škole, pojišťovnám, bankám, nádraží, zdravotnímu zařízení atd.
- o. ohrožení fauny a flory - např. v blízkosti plánované výstavby ČS PHM sídlí ve vzdálenosti 100 metrů na komíně čápi. V ulici na Svornosti, v blízkosti křižovatky byly vykáceny stromy.
- o. o svoji bezpečnost vzhledem ke stáří plynových a vodovodních přípojek a ochraně spodní vody.
- o., že realizací benziny budou omezena mnohá práva občanů, jak vyplývá z textu.
- o. ohrožení stability domů, přes 100 let stará bytová zástavba není koncipována na otřesy způsobené již nyní zatíženou i kamionovou dopravou. V bytech již nyní praskají a padají stropy a dochází k narušení základů domů (příloha č. 3).
- o. zvýšeného provozu na Litovelské ulici a přilehlých ulic otevřením prodejny s plánovaným servisem automobilky CAR CITON s.r.o.
- o. hrubého poklesu tržní ceny nemovitostí v blízkosti ČS PHM!
- o., že se stíží možnost příjmů z pronájmu nebo podnájmu nemovitosti v oblasti znečištěného životního prostředí, hlukem, vibracemi, emisemi, prachem, výbuchem hořlavých látek atd.
- o. o bezpečnost, vzhledem k nebezpečnému umístění čerpací stanice v nepřehledném místě křižovatky přes nechráněný železniční přejezd a přejezd tramvaje.
- o. - argumentace o získání nových pracovních míst povede k zániku etablovaných malých podnikatelů v okolí čerpací stanice.
- o. - slíbená parkovací místa v areálu čerpací stanice PHM zdaleka nenahradí počet současných parkovacích míst, které by zanikly v důsledku zakázaného parkování v blízkosti realizované benziny.
- o. znehodnocení historických památek a objektů, které jsou vibracemi a znečištěným ovzduším taktéž poškozovány. V blízkosti centra města.
- o. - teroristických aktivit vůči naftovým společnostem. Protože původ terorismu je právě v boji proti spojení politiků a jejich podpora naftovými společnostmi. Občané se obávají o bezpečnost svého zdraví a majetku.
- o. o znečištění podzemních vod a půdy, protože vlastník pozemku není ze zákona povinen dekontaminovat znečištěnou půdu (inf. ČR I - Radiožurnál - Dr. Josef Košner).
- o. absolutní změny území městské části č. 18 nejen ve vztahu s výstavbou čerpací stanice a celého komplexu.
V návaznosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 Statutárního města Olomouce, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Olomouc.
- V závazném regulativu uspořádání území v př. č. 1 - zásady koncepce a rozvoje města, jsou uvedeny hlavní směry územního rozvoje:
 Olomouc západ - bydlení i rozvoj komerčních obslužných funkcí s vazbou na nové dopravní systémy v západní části města, se zachováním zeleného horizontu pro potvrzení a rozvoj sportovně rekreačních funkcí v území.
 V souladu s územním plánem (ÚPnSÚ) s plochou "SO" - jsou podmínky "výjimečně přípustné" - pouze bez sousedství s plochami bydlení.
- Občané se oprávněně obávají, že pokud RMO chce změnu územního plánu ve prospěch investorů čerpací stanice, v budoucnu se může stát, že v případě požadavku firem K-elektric, ESSO, CAR CITON o stavební změny, mohou tito nástavbami, přístavbami, stavebními úpravami a změnami v užívání dosáhnout jakéhokoliv výrobního záměru, bez ohledu na občany města a životní prostředí!

OBČANÉ NESOUHLASÍ

- n. s výstavbou čerpací stanice DHM a celým komplexem firmy ESSO s.r.o. a CAR CITON s.r.o., protože ve vzdálenosti již 500 m stojí čerpací stanice na ulici Krapkova, Dolní Hejčínská a také Velkomoravská - není zapotřebí a zhorší životní prostředí.
- n. s výstavbou maloobchodní prodejny s ubytovací kapacitou - protože slouží jako splnění podmínky pro komplex s jinou přípustnou funkcí pro splnění regulativ "SO" územního plánu a není potřebná. V areálu K-elektric s.r.o. maloobchodní prodejna a sklad již slouží k prodeji kabelů a příslušenství. Už tato funkce není v souladu s platnými regulativy pro plochu "SO" a objekt K-elektric není stavbou s přípustnou funkcí v daném území.
- n. s výstavbou příjezdové cesty a parkovacích stání, protože je taktéž součástí komplexu s jinou přípustnou funkcí pro splnění regulativ "SO" územního plánu.
Kamionová doprava ohrožuje komplexně životní prostředí, zdraví, majetek a kulturní památky.
- občané nesouhlasí s kladným vyřízením žádosti firmy K-elektric s.r.o. č. j. MAJ-PR/182/2004/Že ze dne 31.8.2004 týkající se pronájmu, prodeji, nabytí nebo směně majetku statutárního města Olomouce, protože bezprostředně souvisí s výstavbou ČS PHM.
- n. s výstavbou čerpací stanice a celým komplexem kategoricky nesouhlasí ani Komise městské části č. 18 - Olomouc západ, což je uvedeno v zápise ze schůze konané dne 13.9.2004 a 11.10.2004 - obě předané k projednání RMO.
- n. se změnou územního plánu (ÚPnSÚ) ve prospěch K-elektric s.r.o., CAR CITON s.r.o. a ESSO s.r.o.
- n. s rozhodnutím RMO o občanech bez občanů!

OBČANÉ NAVRHUJÍ

- Odklonit kamionovou dopravu od středu města a jejího okolí.
- Využít areál zbytku letiště, který je u dálnice, kde už nyní jsou nemovitosti zajišťující provoz kamionů.
- Podporu jiných projektů na úpravu dané lokality v souladu s územním plánem (ÚPnSÚ) Olomouc s plochou "SO" (obchod, bydlení, služby) z roku 2001.
- Podporu zařízení kulturního, sportu, dětské hřiště s parčíkem, eventuelně dle návrhu RMO v souladu s (ÚPnSÚ).
- Podporu při výstavbě zeleně! Za město zdravější, krášnější a bezpečné.
- Aby o umístění takovýchto staveb mohli rozhodovat lidé, kteří v této lokalitě bydlí, a ne ti, kteří pouze hledají místa pro svou podnikatelskou činnost bez ohledu na životní prostředí současné i budoucí generace!V Olomouci dne 15.10. 2004


Petiční výbor
Jméno příjmení bydliště podpis
PaedDr. Dana Bartoňová Litovelská 4, Olomouc ________________
Jitka Bryjová Litovelská 4, Olomouc ________________
Světla Mihulová Litovelská 6, Olomouc ________________
Martin Kettner Litovelská 14, Olomouc ________________
Jan Chladnuch Žilinská 8, Olomouc ________________
Barbora Balogová tř. Svornosti 25, Olomouc ________________
Mgr. Kamil Andree Před Lipami 9, Olomouc ________________

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Správa CHKO
AKTUALIZACE: Jiřina Mihulová org. 56, 20.10.2004 v 15:39 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm